Algemene voorwaarden

  1. De overeenkomst
 Lid worden van Body Movin’ B.V. kan uitsluitend middels een inschrijfformulier bij de receptie.

  2. Opzeggen gaat uitsluitend schriftelijk middels het opzegformulier bij de receptie.

  3. Duur en beëindiging
. 1. De inschrijving geldt voor de duur van het gekozen abonnement. 
2. Body Movin’ B.V. biedt de keuze uit maand-, kwartaal-, en jaarabonnementen. Alle abonnementen starten altijd op de eerste en eindigen op de eerste van de maand.
 3. Tenzij anders overeengekomen, dient de overeenkomst voor de periode van het gekozen abonnement te worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand tegen het einde van de abonnementsduur. 
4. Indien er niet tijdig wordt opgezegd, wordt de overeenkomst na de overeengekomen abonnementsperiode voor onbepaalde tijd verlengd. 
5. Deze overeenkomst voor onbepaalde tijd kan te allen tijde let wel, voor het eerste van de maand worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. 
6. De overeenkomst dient schriftelijk te worden opgezegd. De opzegging dient te geschieden met het hiervoor bestemde opzegformulier. Aan het opzegformulier zit een bewijsstrook welke na ondertekening zal worden meegegeven aan de consument. Alleen opzeggingen via het opzegformulier worden in behandeling genomen.
 7. Tussentijdse opzegging is alleen mogelijk indien:
- de consument een ander woonadres krijgt buiten een straal van 15 km van Body Movin’ B.V.
- het voor de consument als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte onmogelijk is geworden om gedurende de rest van de abonnementsperiode gebruik te maken van de activiteiten van Body Movin’ B.V. Deze opzegging dient te geschieden middels het opzegformulier bij de receptie.
- Bij blessure of ziekte is ook een bevriezing van het abonnement voor een periode van maximaal 3 maanden mogelijk. Na deze periode gaat het abonnement automatisch weer in. Bevriezing van het abonnement kan middels het daarvoor bestemde formulier worden aangevraagd, dit is alleen mogelijk aan de receptie.
 8. Jeugdabonnementen eindigen 1 dag voor de 15e verjaardag. Hiervan wordt u telefonisch door ons op de hoogte gesteld.

  4. Prijs en prijswijziging
. 1. Het abonnementsgeld wordt vooraf overeengekomen.
 2. Eventuele prijswijzigingen worden door Body Movin’ B.V. 4 weken voorafgaand bekend gemaakt.

  5. Tussentijds wijzigen. 
1. Het is Body Movin’ B.V. vrij om tussentijdse wijzigingen aan te brengen in de aangeboden faciliteiten en openingstijden.
 2. Wijzigingen in het lesaanbod worden aangegeven via de website, Facebook en via een flyer bij de receptie. Groepslessen die plotseling niet door kunnen gaan door bijvoorbeeld ziekte van een instructeur, kunnen ingehaald worden binnen het abonnementstermijn of er kan een andere activiteit worden gekozen. 
3. Bij wijzigingen, zoals bij 6.1, mag de consument tot gedurende 4 weken na de aankondiging het abonnement zonder opzegtermijn beëindigen. Indien voorgenoemde opzegging gerechtvaardigd is, wordt het vooruitbetaalde abonnementsgeld verrekend en het eventuele tegoed terugbetaald.
 4. Het is niet mogelijk om voor het einde van de looptijd van het abonnement, het abonnement te veranderen naar een lager abonnement. Opwaarderen naar een duurder abonnement kan altijd per direct. Hiervoor dient de consument het wijzigingsformulier in te vullen bij de receptie. Alleen wijzigingen via het wijzigingsformulier worden in behandeling genomen.

  6. Bewijs van deelname
. 1. Na betaling van de start-up kosten ontvangt de consument het bewijs van deelname; de ledenpas. Deze ledenpas is niet overdraagbaar (persoonsgebonden) en wordt eigendom van de consument. Het bewijs van deelname wordt desgevraagd bij binnenkomst gebruikt voor registratie van het bezoek. Deze dient dus altijd meegenomen te worden. 
2. Indien het bewijs van deelname verloren is gegaan of dusdanig is beschadigd dat deze niet meer functioneert zal er door Body Movin’ B.V. een nieuw bewijs van deelname worden aangemaakt. Body Movin’ B.V. is gerechtigd om hiervoor kosten in rekening te brengen.
 3. Bij het verstrekken van de ledenpas is het voor de consument verplicht op de foto te gaan voor registratie van het lidmaatschap. Dit om eventuele fraude te kunnen voorkomen.

  7. Betaling
. 1. De verschuldigde abonnementsgelden worden in rekening gebracht en voldaan op de wijze zoals overeengekomen.
 2. De abonnementsgelden dienen te geschieden middels automatische incasso, bij betaling via andere wijze worden extra kosten berekend. 
3. Bij niet gelijke betaling is de klant van rechtswege in verzuim. Hij wordt daar door Body Movin’ B.V. schriftelijk op gewezen en heeft dan nog 14 dagen de mogelijkheid om het nog verschuldigde bedrag te voldoen.
 4. Na het verstrijken van de nieuwe betalingsdatum is Body Movin’ B.V. gerechtigd om wettelijke rente en in redelijkheid gemaakte (buitengerechtelijke) kosten in rekening te brengen, een en ander vanaf het verstrijken van de oorspronkelijke betalingsdatum. Voorts zijn de medewerkers van Body Movin’ B.V. bevoegd om de klant de toegang tot Body Movin’ ontzeggen.
 5. Indien de klant niet aan zijn betalingsverplichting voldoet is Body Movin’ B.V. bevoegd om gerechtelijke stappen te ondernemen.

  8. Aansprakelijkheid
. 1. Body Movin’ B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor opgelopen lichamelijk letsel. 
2. Body Movin’ B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan en/of vermissing van eigendommen. De consument kan hiervoor gebruik maken van de kluisjes in de kleedkamer. Sloten voor de kluisjes zijn o.a. te koop bij de receptie en blijven eigendom van de klant.


Huishoudelijke regels. 
1. De consument dient te trainen met een handdoek en op schone schoenen. Het dragen van sportkleding is verplicht. 
2. Het is tijdens het sporten niet toegestaan om identiteit verhullende kleding te dragen. 
3. De consument wordt verzocht om zijn kauwgom in de daarvoor bestemde prullenbakken te deponeren.
 4. De consument dient zich tegenover andere consumenten en het personeel van Body Movin’ B.V. te allen tijde correct te gedragen.
 5. Bij vernieling, misdragingen of het beledigen van personeel en/of consumenten van Body Movin’ B.V. is het personeel gerechtigd om de consument direct de toegang tot Body Movin’ te ontzeggen. Het abonnement kan per direct, en zonder teruggave van abonnementsgeld, worden ontbonden.
 6. Tassen, jassen en buitenschoeisel dienen niet in de aerobiczaal neergezet te worden. Deze kunt u achterlaten in de kleedkamer.